VKG esitles põlevkiviõli tootmise majandusliku mõju analüüsi

Uudised2011

9. Juuni 2011

Rahvusvaheliselt tunnustatud metoodika alusel koostatud uuringu eesmärgiks oli hinnata VKG tänase äritegevuse ja tulevaste investeeringute tervikmõju Eesti majandusele. Hinnati VKG mõju Eesti sisemajanduse kogutoodangule, tööhõivele, väliskaubandusbilansile ja maksutulule.

"Uuring on erakordne selles mõttes, et esimest korda Eestis on eraettevõte tellinud põhjaliku teadusliku uuringu oma tegevuse mõjust Eesti majanduskeskkonnale. Uuring vaatleb Petroter-tüüpi põlevkiviõlitehase väärtusahela ja kogu VKG põlevkiviõli tootmisega seotud äritegevuse mõju Eesti sisemajanduse kogutoodangule, tööhõivele ja väliskaubandusbilansile ning prognoositavat mõju Eesti riigi maksutuludele, " lausus VKG juhatuse esimees Priit Rohumaa.

Rohumaa avaldas lootust, et uuring on ühelt poolt teedrajav Eesti ärikultuuris tervikuna, teisalt aga pakub see põhjalikku informatsiooni nii VKG kui laiemalt põlevkivitööstuse tähtsusest Eesti majandusele.

VKG juhatuse esimehe Priit Rohumaa sõnul näitab uuring kõnekalt põlevkiviõli tööstuse strateegilist tähtsust ja loodavat lisandväärtust kogu Eesti majandusele.

"VKG põlevkiviõli väärtusahela äritegevusega seotud aastane mõju on täna Eesti SKTle 132 miljonit eurot. VKG põlevkiviõli tootmisega seotult saab tööd ligi 3200 inimest. Äritegevus toob aastas riigile maksutulusid 29,4 miljonit eurot, mis on 0,6% Eesti 2010 aasta maksutulust. Kokku moodustas meie õlitootmine 0,9 % Eesti 2010.aasta SKT-st.,“ lausus Rohumaa.

Rohumaa lisas, et uuringu kohaselt on uue vastavatud Petroter õlitehase väärtusahela mõju majandusele on väga suur.

„Eesti SKT suureneb 0,3% ehk 43 miljonit eurot ja maksutulud suurenevad 9,7 miljonit eurot. Otseselt ja kaudselt leiab tööd 1040 töötajat. Eesti ekspordibilanss suureneb 25 miljoni euro ehk 5% võrra,“ lisas Rohumaa.

Lisateave:
Julia Aleksandrova
VKG avalike suhete juht
Tel 33 42 702
GSM 523 2700
E-post: Julia.Aleksandrova@vkg.ee