Kaevurite päev jääb avatud rahvaürituseks

Uudised2011

30. August 2011

Põhjarannik, Sirle Sommer-Kalda

Viru Keemia Grupp, kes sai läinud pühapäe­val käe valgeks kaevurite päeva korraldami­sel, lubab ka edaspidi rahastada maakonna suu­rimat rahvapidu. Seekordne meelelahutusprogramm läks maksma ligi 60 000 eurot.

 

Hoolimata sellest, et üritus tõi Toilasse kokku erisugustel hinnangutel 10 000-20 000 ini­mest, pole pidulistele suure­maid pretensioone ei politseil, vallavalitsusel ega parki hal­daval RMK-I.

"Kaevurite päev möödus politsei jaoks rahulikult," kin­nitas Ida prefektuuri Jõhvi politseijaoskonna juht Urmas Sibrits, lisades, et politsei ta­gas üritusel avalikku korda suuremate jõududega, mil­lest üks osa tegeles liiklusjä­relevalvega.

Ürituse käigus tabati 11 joobes alaealist, sealhulgas teatati kahest peol kadunud lapsest, kes operatiivselt lei­ti ja vanematele üle anti. Ta­bati ka viis joobes sõidukijuh­ti. "Mõningaid probleeme oli peo käigus alkoholi liigtarvitanud inimestega, kuid kai­nenema kedagi ei toimetatud ning probleemid lahendati ko­hapeal."

RMK loodushoiuosakonna Kirde-Eesti piirkonna juha­taja Heinar Juuse märkis, et kaevurite päeval esines paar pisemat lõhkumist - kannata­da said üks pink ja kaks sil­la äärelauda, mis olid jõkke visatud, ent arvestades suurt rahvahulka, pole kahju märki­misväärne.

"Muru on kohati läinud, aga see on paratamatu, kuna vahe­peal sadas vihma Aga ei mida­gi drastilist, see taastub kiires­ti," kinnitas ka Toila vallavanem Tiit Salvan, kelle hinnangul oli pühapäeval Oru parki kokku tulnud rahvahulk võrdne kae­vurite päeva tippaegadega, mil osalejaid oli 20 000 ringis.

Hindeks viis

VKG avalike suhete juht Julia Aleksandrova hindas samuti ürituse kordaläinuks.

"Oleme saanud väga palju kii­dusõnu. Paneksin korraldajate kümneliikmelisele meeskon­nale hindeks viie."

Aleksandrova rõõmustas, et kaevurite päeva traditsioo­nilistel spordivõistlustel oli nii arvukalt osalejaid kui kaa­saelajaid, kaasa arvatud Ees­ti Energia ja VKG kaevurite vutimatšil, kus Eesti Energia vormistas võidu lisaajal löö­dud väravaga.

Samuti jäi publik Aleksand­rova sõnul väga rahule kont-serdiosaga. "AveNue ja Semjon Altov olid väga oodatud, viimase pärast sõideti isegi Narvast kohale. Altov läks pä­rast esinemist kaevurite sek­ka ega lahkunud enne, kui iga soovija sai temaga koos pil­ti teha. Ja peaesineja Terminaator oli väga võimas - neil on 4-5 lugu, mida teavad kõik Eesti elanikud."

Terminaatori lavasõuga, kus purskas nii tuld, tossu, vett kui lumehelbeid, oli üli­malt rahul ka VKG juhatuse liige ja arendusdirektor Jaa­nus Purga, kes peaesineja va­likul ka sõna sekka ütles.

"Mul on ainult positiivsed muljed. Minu arvates on see üks professionaalsemaid Ees­ti rokkbände. Teadsin, mil­leks nad võimelised on, ja nad ei andnud ei kvaliteedis ega milleski muus sentigi alla, pi­gem pakkusid rohkem," muljetas Purga, lisades, et Jaagup Kreemi peaproovi ajal saadud jalavigastus ei paistnud esine­misel kuidagi välja ega pidur­danud laulja hoogu vähimal­gi määral.

Toimub ka edaspidi

Purga sõnul pole Toila sel­lise mastaabiga kontserti ega nii suurt lava varem näinud.

"Kui asi on hästi tehtud, on see vastuvõetav nii eesti kui vene publikule," nentis ta.

"Rääkisin just omanike­ga ja kui just drastilist ma­janduslangust ei tule, kan­name kaevurite päeva teate­pulka edasi. Tahan rõhutada, et sellest ei saa mitte kuna­gi kinnist ega piletitega üri­tust, vaid see on ja jääb avatud rahvaürituseks."

Riigikogu liige Lembit Kal­juvee, kes võttis mullu tra­ditsioonilise kaevurite päeva enda korraldada pärast seda, kui Eesti Energia oh" otsusta­nud pidustused augusti vii­maselt pühapäevalt kaks nä­dalat ettepoole tuua, kiitis VKGd, et see nüüd omakor­da traditsiooni jätkab.

"Selle, kas ettevõte töö­tab kasumiga ja on jätku-suutlik, määrab inimene. Kui varem polnud kaevu­reid vaja heas mõttes moosida, sest neid oli rohkem kui vaja, siis nüüd on nei­le juba konkurents ja mit­te ainult tippudele. Selles mõttes on VKG teinud õige sammu, kui väärtustab se­da ametit, mis on üks ras­kemaid. Mul on hea meel, et see on jätkuvalt regiooni suurim pidu, kus osaleb 10 000-15 000 inimest."

VKG Ojamaa kaevanduses töötab praegu 200 kaevurit, aasta lõpuks nende hulk kahekordistub.